Junisen Classe A [77 ème édition]

[supsystic-tables id=1]


01/03/2019 (8 ème partie )

Yasumitsu Satoh 0-1 Chikara Akutsu

Akihito Hirose 0-1 Yoshiharu Habu

Hiroyuki Miura 1-0 Akira Inaba

Tetsuro Itodani 1-0 Koichi Fukaura

Masayuki Toyoshima 1-0  Toshiaki Kubo


31/01/2019 (8 ème partie )

Toshiaki Kubo 1-0 Hiroyuki Miura

Yoshiharu Habu 0-1 Masayuki Toyoshima

Yasumitsu Satoh 0-1 Tetsuro Itodani

Koichi Fukaura 1-0 Akihito Hirose

Akira Inaba 1-0 Chikara Akutsu


16/01/2019 (7 ème partie )

Tetsuro Itodani 1-0 Chikara Akutsu

11/01/2019 (7 ème partie )

Hiroyuki Miura 0-1 Yoshiharu Habu

Masayuki Toyoshima 0-1 Akihito Hirose

10/01/2019 (7 ème partie )

Akira Inaba 0-1  Yasumitsu Satoh

08/01/2019 (7 ème partie )

Toshiaki Kubo 1-0  Koichi Fukaura


25/12/2018 (6 ème partie )

Akihito Hirose 1-0 Tetsuro Itodani

21/12/2018 (6 ème partie )

Masayuki Toyoshima  1-0  Hiroyuki Miura

17/12/2018 (6 ème partie)

Yasumitsu Satoh 0-1 Yoshiharu Habu

13/12/2018 (6 ème partie)

Koichi Fukaura 0-1  Akira Inaba

05/12/2018 (6 ème partie)

Chikara Akutsu 0-1 Toshiaki Kubo 


21/11/2018 (5 ème partie)

Yoshiharu Habu 1-0 Chikara Akutsu

Akira Inaba 0-1 Akihito Hirose

09/11/2018 (5 ème partie)

Koichi Fukaura 0-1 Masayuki Toyoshima

07/11/2018 (5 ème partie)

Toshiaki Kubo 0-1 Tetsuro Itodani

?????

Yasumitsu Satoh 1-0 Hiroyuki Miura


24/10/2018 (4 ème partie)

Chikara Akutsu 0-1 Koichi Fukaura

18/10/2018 (4 ème partie)

Yasumitsu Satoh 1-0 Toshiaki Kubo

17/10/2018 (4 ème partie)

Yoshiharu Habu 1-0  Akira Inaba

12/10/2018 (4 ème partie)

Tetsuro Itodani 0-1 Masayuki Toyoshima

05/10/2018 (4 ème partie)

Hiroyuki Miura 0-1 Akihito Hirose


21/09/2018 (3 ème partie)

Masayuki Toyoshima 1-0 Yasumitsu Satoh

Toshiaki Kubo 0-1 Yoshiharu Habu

19/09/2018 (3 ème partie)

Akihito Hirose 1-0 Chikara Akutsu

12/09/2018 (3 ème partie)

Koichi Fukaura 0-1 Hiroyuki Miura

31/08/2018 (3 ème partie)

Akira Inaba 0-1 Tetsuro Itodani


10/08/2018 (2 ème partie)

Chikara Akutsu 0-1 Masayuki Toyoshima

09/08/2018 (2 ème partie)

Tetsuro Itodani 0-1 Hiroyuki Miura

08/08/2018 (2 ème partie)

Koichi Fukaura 0-1 Yoshiharu Habu

25/07/2018 (2 ème partie)

Akihito Hirose  1-0  Yasumitsu Satoh

13/07/2018 (2 ème partie)

Akira Inaba 1-0  Toshiaki Kubo


26/07/2018 (1 ère partie)

Yoshiharu Habu 0-1 Tetsuro Itodani

28/06/2018 (1 ère partie)

Yasumitsu Satoh 1-0 Koichi Fukaura

Toshiaki Kubo 1-0  Akihito Hirose

14/06/2018 (1 ère partie)

Hiroyuki Miura 1-0 Chikara Akutsu

12/06/2018 (1 ère partie)

Masayuki Toyoshima 1-0 Akira Inaba