Joueurs Pros actifs

Détenteurs d’un titre.

Meijin : WATANABE Akira

RYU-Ô : FUJI Sota

KISEI : FUJI Sota

OZA : NAGASE Takuya

KIO : FUJI SOTA

OSHO : FUJI SOTA

OI : FUJI Sota

EIO : FUJI Sota

MAJ 31/03/2023

TOP 10 Joueurs au mois de Mars 2023

 1.  FUJI Sota
 2. NAGASE Takuya
 3. TOYOSHIMA Masayuki
 4. WATANABE Akira
 5. HABU Yoshiharu
 6. HIROSE Akihito
 7. SAITO Shintaro
 8. SUGAI Tatsuya
 9. KONDOU Seiya
 10.  HATTORI Shinichiro

Au 1er Janvier 2019 :

Il y a 163 joueurs pros actifs.

 • 28 joueurs 9-Dan
 • 26 joueurs 8-Dan
 • 42 joueurs 7-Dan
 • 30 joueurs 6-Dan
 • 21 joueurs 5-Dan
 • 16 joueurs 4-Dan