Joueurs Pros actifs

Détenteurs d’un titre.

Meijin : WATANABE Akira

RYU-Ô : TOYOSHIMA Masayuki

KISEI : FUJI Sota

OZA : NAGASE Takuya

KIO : WATANABE Akira

OSHO : WATANABE Akira

OI : FUJI Sota

EIO : TOYOSHIMA Masayuki

MAJ 01/01/2021

TOP 10 Joueurs au mois de Janvier 2021

 1.  FUJI Sota
 2. TOYOSHIMA Masayuki
 3. NAGASE Takuya
 4. WATANABE Akira
 5. HABU Yoshiharu
 6. SAITO Shintaro
 7. ITODANI Tetsuro
 8. SUGAI Tatsuya
 9. HIROSE Akihito
 10. CHIDA Shota

Au 1er Janvier 2019 :

Il y a 163 joueurs pros actifs.

 • 28 joueurs 9-Dan
 • 26 joueurs 8-Dan
 • 42 joueurs 7-Dan
 • 30 joueurs 6-Dan
 • 21 joueurs 5-Dan
 • 16 joueurs 4-Dan